Zvolte jazyk


Profesní karta inženýra

Prošlé

Profesní karta inženýra je vydávána v České republice od roku 2013 v rámci evropského projektu „engineerING card“, jehož cílem je především zvýšení mobility inženýrů v Evropě (v souladu se „Směrnicí EP a EC 2005/36/EG o uznávání profesních kvalifikací“). Do projektu vstoupily a smlouvu o spolupráci s FEANI podepsaly na zasedání valné hromady FEANI v říjnu 2012 následující země: Česká republika, Chorvatsko, Irsko, Lucembursko, Polsko, Portugalsko, Slovinsko, Německo, Nizozemsko, přičemž poslední dvě země už profesní kartu inženýra vydávají od roku 2010 – Německo a od roku 2011 – Nizozemsko.

Členské národní asociace FEANI byly vyzvány k implementaci tohoto projektu v jejich zemích. Odpovědnost za vydávání profesní karty inženýra v České republice převzal ČSVTS ve spolupráci s ČKAIT a MŠMT.

Projekt „engineerING card“

Evropská unie usiluje o profesní mobilitu, která odstraňuje překážky při hledání zaměstnání v jednotlivých členských zemích. K tomuto cíli je nutné urychlit a zjednodušit postup při vzájemném uznávání profesních kvalifikací, zejména pro inženýry.

EngineerING card - profesní karta inženýra, může rozhodně přispět k procesu mobility. Dokumentuje kvalitu vzdělání a profesní kompetence podle mezinárodně uznávaných standardů. Výsledkem je také zlepšení transparentnosti na evropském trhu práce pro inženýry, čímž firmám usnadňuje vybírat vhodné kvalifikované zaměstnance ze zahraničí. Průmyslové podniky, jak malé, tak střední, zaujímají čím dál více aktivní roli v zahraničním trhu práce. Poskytovatelé inženýrských služeb a technických kanceláří se také více zapojují do mezinárodních projektů. To zvyšuje poptávku po inženýrech, kteří se mohou flexibilně pohybovat po celoevropském pracovním trhu.

Přihlášení

Ověření