prof. Ing. Karel Ventura, CSc.

profesor na Univerzitě Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, proděkan pro vědu a tvůrčí činnost, vedoucí katedry analytické chemie.
Odborné zaměření: Analýza toxikologicky významných látek v biologickém materiálu a životním prostředí. Analytika výbušin a jejich reziduí. Příprava vzorků k analýze, extrakční techniky.
Členství: Česká společnost chemická - člen předsednictva hlavního výboru, člen předsednictva ČSVTS, člen předsednictva Ústřední komise chemické olympiády.

Přihlášení

Ověření